رد کردن پیوندها
کاوش کنید
بکشید

برچسب: مایع سفید ‌کننده هپی هوم

مایع سفید ‌کننده

مایع سفید ‌کننده مایع سفیدکننده که در عامه به‌عنوان وایتکس شناخته می‌شود، محلولی است برای گندزدایی و بوزدایی از سطوح که می‌تواند در مصارف مختلف مورداستفاده قرار گیرد. این محلول حاوی درصدی از سدیم هیپوکلریت محلول در آب که بنا به مورد مصرف، این نسبت متفاوت است. این مایع، مایعی سمی است. رنگی نزدیک به [...]